Rakendusliku käitumisanalüüsi keskuse teenused

Sertifitseeritud käitumisanalüütiku (ВСВА) nōustamine

Maksumus 75 eur

Konsultatsioone viivad läbi meie keskuse sertifitseeritud käitumisanalüütikud. Nõustamisel saab infot käitumusliku sekkumise vajaduse kohta, sättida uute oskuste kujundamise ja soovimatu käitumise korrigeerimise eesmärke, samuti arutada individuaalsete ABA tundide, suvelaagri ja muude teenuste võimalusi. Nõustamist saab läbi viia kohapeal või kaugjuhtimisega.

Registreeru konsultatsioonile

Individuaalne АВА teraapia

Teraapia maksumus:
40 eur/tund

Töö algab lähteandmete kogumisest vanematega tehtud intervjuude põhjal ja küsitluslehtede täitmisest. Lapse oskuste hindamiseks testitakse neid järgmiste standardsete testide abil: VB MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment & Placement Program, Sundberg, 2008), ABLLS-R (The Assessment of Basic Language and Learning Skills-Revised, Partington, 2006) või AFLS (Assessment of Functional Living Skills by James W. Partington, Michael M. Mueller, 2012).

Tuvastatud tugevate külgede ja arendamist vajavate valdkondade põhjal määratakse sekkumise eesmärgid ja koostatakse just sellele konkreetsele lapsele mõeldud individuaalne АВА programm.

Kui lapsel on käitumisprobleeme, viiakse läbi tema funktsionaalne hindamine ja analüüs, mille põhjal töötatakse välja käitumise korrigeerimise plaan ja hakatakse seda ellu viima.

Järgneval nõustamisel antakse lapsevanematele juhised, kuidas ABA programmi väljaspool keskust kasutada.

Harjutustundide käigus fikseeritakse tulemused iga päev tabelitesse andmete jäädvustamiseks ja koostatakse graafikud programmi rakendamise kohta ja analüüsiks, et seda õigeaegselt korrigeerida. Vähemalt kord poole aasta jooksul täidetakse aruanne lapse arengu kohta programmi käigus.

Väljatöötatud programm ja selle hilisemad muudatused kooskõlastatakse lapsevanematega, kellel on ka kaitstud veebikeskkonnas juurdepääs oma lapse kohta tundides kogutud andmetele, graafikutele, aruannetele ja videotele.

Lapsevanemate klubi

Kokkusaamised lapsevanematega, et käsitleda päevakohaseid teemasid.

Keskuse spetsialistid jagavad praktilisi nõuandeid ja tutvustavad rahvusvaheliste uuringute tulemusi. Kohtumisel jagavad osalejad oma kogemusi ja arutavad huvipakkuvaid küsimusi.

Järgmine lapsevanemate klubi kohtumine (täpsustatakse kuupäeva)

Suvelaager

Intensiivne töö individuaalse ABA programmi alusel mahus 25 tundi nädalas 4-5 nädala jooksul. Lisaks suhtlemisoskuste, kõne mõistmise ja matkimisoskuse arendamisele on intensiivõppe käigus võimalik pöörata rohkem tähelepanu enda teenindamise ja eneseabioskuste, rühmas töötamise oskuste ning sotsiaalsete ja mänguoskuste arendamisele. Kasutatakse lapse senist ABA programmi («algajatele» koostatakse kohapeal), millele lisanduvad sotsiaalsete, olme- ja rühmatööoskuste arendamise eesmärgid.

Probleemse käitumise korral koostatakse ja rakendatakse funktsionaalsele hindamisele ja analüüsile toetuvat käitumise korrigeerimise plaani, mis võib sisaldada toiduainete valiku avardamist, tööd stereotüüpide ületamisega, tualeti kasutamise harjumuste parandamist ja muude ebasobiva käitumise vormide korrigeerimist.

Töö tulemusena saavad lapsevanemad ABA programmi, kirjaliku aruande laagris tehtud töö kohta ja soovitused edasiseks tööks kodus.

Intensiiv töötab aadressil Punane 29а (kabinet 104а) ja Laki 16 (kabinet 509)

Lisateave ja registreerumine e-posti aadressil erilinelapsepolv@gmail.com

ABA programmi kaugkureerimine

Sobib nii maal elavatele peredele kui lapsevanematele, kes ise kodus ABA programmi kasutavad ja soovivad saada professionaalset tuge oma tegevuseks ja lapse arendamiseks.

See toimub programmi järgi tehtud tööst filmitud videokatkete ja andmete saamiseks täidetud ankeetide alusel. Vajaduse korral sisaldab see ABA programmi eelnevat testimist spetsialistide poolt ja ettevalmistust keskuse ruumides, millele järgneb kaugkureerimine.

Lasteaias/koolis ABA programmi järgi töötava tuutori kureerimine

Lastega tegeleva tuutori töö toetamine lasteaias/koolis hõlmab algandmete kogumist ja lapse jaoks individuaalsete eesmärkide kavandamist, programmi koostamist ja tuutori õpetamist programmi järgi töötama. Tuutor salvestab töö tulemused iga päev andmetabelitesse ja teeb tööst vähemalt korra kahe nädala jooksul videosalvestise.

Spetsialistil on võimalik lapsega tegelemist jälgida ka lasteaias või koolis kohapeal. Saadud andmete põhjal analüüsitakse lapse käekäiku ja langetatakse otsus, kas programmi on vaja muuta või mitte.