Kirjeldus

Koolitus hõlmab käitumisanalüüsi põhimõtete ja meetodite uurimist.

Programm on mõeldud:
spetsialistidele, kes töötavad jooksvalt otse klientidega, sooritades
käitumisprogramme, kaasates ja pakkudes muid käitumisanalüütiku poolt välja töötatud teenuseid

Õppekavarühm:
Klassiõpetaja koolituse õppekavarühm

Sihtgrupid:
Programm on mõeldud koolieelsete ja kooliharidusasutuste praktiseerivatele õpetajatele
spetsialistidele
õpetaja abidele
tugiisikutele
psühholoogia-, pedagoogika- ja
defektoloogiateaduskonna üliõpilastele
samuti ABA põhitõdede õppimisest huvitatud lapsevanematele

Rakendusliku käitumisanalüüsi spetsialistide koolituse programm töötati välja käitumisanalüüsi rahvusvahelise organisatsiooni IBAO koolituspakkujatele kinnitatud nõuete alusel ning hõlmab 60 koolitustundi.

Koolituse formaat:
statsionaarne ja statsionaar-/distantsõppena

Koolituse lõpus väljastatakse programmi pädevused rahuldavalt omandanutele sertifikaat.

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:
tunneb käitumisanalüütiku eetikakoodeksit ja järgib seda praktikas
teab tüüpiliste arenguhäirete tunnuseid
kirjeldab ja demonstreerib käitumisanalüüsi põhiprintsiipe ja meetodeid
kasutab andmekogumismeetodeid käitumise uurimiseks ja mõõtmiseks
kasutab praktikas käitumusliku sekkumise meetodeid
osaleb käitumise hindamise ja oskuste kujundamise protseduurides
töötab superviisori toel ja teda nõustatakse IBAO väljatöötatud eetikastandardite järgi

Õppe kogumaht:
auditoorne töö – 35 tundi
praktiline koolitus – 16 tundi
iseseisev töö – 5 tundi
lõputesti sooritamine – 4 tundi

Õppekeskkond:
Õppetegevused viiakse läbi 20-kohalises loenguruumis, lisaks on kasutada mängutuba praktikumi läbiviimiseks.
Koolitus toimub tööpäevadel kl 9-16, kokku 8 õppepäeva auditooriumis

Õppemeetodite kirjeldus:
aktiivne kuulamine ja arutelu
küsimused aktiivseks osalemiseks
testi prooviülesanded
praktilised ülesanded
praktiline koolitus
testi vormis eksam

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimist tõendava sertifikaadi saamise tingimused:
loengutes osalemine (90% ajast)
harjutustestide lahendamises osalemine
kahe praktilise ülesande täitmine (tulemus vähemalt 80%)
aktiivne osalemine praktilises koolituses (100% ajast)
lõputesti sooritamine (tulemus vähemalt 80% )

Õppe sisu

1. Arenguhäired
1.1 Autismispektri häire tunnused
1.2. Intellektuaalsed häired
1.3. Downi sündroom
1.4. Hüperaktiivsus tähelepanu häire
2. Rakendusliku käitumise analüüsi põhiprintsiibid
2.1 Käitumise tugevdamine
2.2 Käitumise nõrgenemine
2.3 Motivatsioonitingimused ja diskrimineerivad stiimulid
3. Käitumise kirjeldus ja mõõtmine
3.1 Andmete graafiline analüüs
3.2 Funktsionaalse käitumise analüüs
3.3 Eeliste haldamise võtted
3.4 Diferentseeritud tugevdus
3.5 Funktsionaalse suhtlemise koolitus
4. Oskuste arendamine
4.1 Verbaalne käitumine
4.2 Keele- ja funktsionaalsete oskuste hindamine
4.3 Koolitusprotokollid ja käitumusliku sekkumise programmid
5. Eetilised juhised
5.1 Rahvusvahelise käitumiskoolitaja (IBT) roll

Praktiline ülesanne
1. Andmete kogumine probleemse käitumise kohta otseselt ja kaudselt

Õppematerjalide loend

1. Cooper J.,Heron.T, Heward W. (2018) Applied Behavior Analysis
2. Bailey J., Burchm M., Ethics for Behavior Analysts (Critical Specialties in Treating Autism and other Behavioral Challenges)
3. Cipani E., Schock K.M. Functional Behavioral Assessment, Diagnosis, and Treatment. Springer Publishing Company
4. Шрамм Р, Детский аутизм и АВА. Рама, Москва

maksumus ja aeg

Järgmine programmi läbiviimise aeg eesti keeles:

26.02 – 06.03.2024

60 ak. tundi
500

150 € registreerides kuni 20.02

21.10 – 31.10.2024

60 ak. tundi
500 €

PROGRAMMI PUNKTID:

TÄIENDUSKOOLITUSE KORRALDUSE ÜLDSÄTTED

Täiendkoolituse korraldus sätestab:

* õppijate täiendkoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimusi ja korda

* täiendkoolituse eest õppetasu maksmise, tasust vabastamise ja tasu tagastamise tingimusi ja korda

* teised õppekorraldamisele oluliseid tingimusi.

Täienduskoolitusasutuse pidaja andmed

MTÜ ERILINE LAPSEPÕLV ( registrikood 80358282) on täiskasvanute täienduskoolitust teostav juriidiline isik alates 01.08.2021.

Täiendkoolituse kohase infoteabe avalikustamine toimub läbi veebilehe: https://erilinelapsepolv.ee

Täiendkoolituse kontakt e-post: erilinelapsepolv@gmail.com

Õppetöö korraldus

Täiendkoolituse õppetöö toimub kursuste vormis aastaringselt. Koolitused toimuvad kursuse õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel.

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund võrdub 45 minutit.

Täiendkoolitust viiakse läbi MTÜ Eriline lapsepõlv poolt kinnitatud täiendkoolituse õpiväljundipõhise õppekava ja üldise täiskasvanute täiendkoolituse õppekorralduse aluste kohaselt.

Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuvalt individuaalse õppekava alusel.

Õppetöö toimub eesti või vene keeles.

Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.

Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ärajäämine

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda e-posti erilinelapsepolv@gmail.com kaudu. Registreerunud saavad registreerimise kinnituse oma e-posti aadressile.

Koolituses saavad osaleda vaid õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kes on tasunud õppemaksu. Õppemaksu tasumata jätmisel õppijat õpperühma ei lisata.

Õpperühm täitub koolitusele registreerumise alusel.

Koolituse pidajal on õigus õpperühma mittetäitumisel koolitus ära jätta või edasi lükata rühma täitumiseni.

Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt 1 päev enne koolituse toimumist. Koolituse ärajäämisel õppetasu tagastatakse.

Kui koolitusele registreeritud isik ei saa koolitusel osaleda, siis tuleb sellest viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva enne koolituse toimumist) teavitada koolitusasutuse pidajat aadressil erilinelapsepolv@gmail.com.

Koolitusele registreeritud isikult, kes loobub koolitusest sellest ette teatamata või ei maksa tähtajaks õppemaksu, on koolitusasutuse pidajal õigus nõuda saamata jäänud õppetasu 100% ulatuses.

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. 

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

Õppija arvatakse koolituselt välja

  • koolituse lõpetamise ja tunnistuse/tõendi väljastamise järel;
  • üldlevinud viisakusreeglite korduva rikkumise tõttu;
  • koolitusele mitteilmumise tõttu ette teatamata

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa

Õppemaksu tagastamise kord

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

Koolitusest loobumisel:

  • hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist tagastatakse õppijale õppetasu 100%;
  • 3-4 tööpäeva enne koolituse toimumist tagastatakse õppijale õppetasu 50%;
  • vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumist õppijale õppetasu ei tagastata;
  • koolituse katkestamisel õppemaksu ei tagastata

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seonduvate vaidluste lahendamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult koolituse kontaktisiku poole. Vaie vaadatakse läbi ja vaidlustajale väljastatakse otsus 5 tööpäeva jooksul.

Otsusega mittenõustumisel on vaidlustajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Täiendkoolituse kvaliteedi tagamise sättetes räägitakse MTÜ Eriline lapsepõlv täiendkoolituste õppekavadest, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamisest ning täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise korrast.

Koolituskeskus lähtub täiendkoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standartidest ning MTÜ õppekorralduse alustest.

Õppekava kvaliteedi tagamise alused

Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadusest ning on väljundipõhised.

Täiendkoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täiendkoolituse standardis esitatud nõuetele.

Koolitajate kvaliteedi tagamine

Täiendkoolitust viivad läbi koolitajad, kes omavad erialast ettevalmistust ja töökogemust.

Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Täiendkoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgipõhiseid õppimist toetavaid õppekeskkondi.

Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord

Koolituse kestel kogutakse õppijatelt tagasisidet, mille põhjal tehakse koolituskavas vajadusel muudatusi õppe kvaliteet suurendamiseks.

Iga kursuse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt.

Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse ja sisu (õppekava) kohta ning koolitajate kohta.

Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse edasistes koolitustes täiustusi.

KIRJELDUS

Koolitus hõlmab käitumisanalüüsi põhimõtete ja meetodite uurimist. Õpitakse tundma ja kasutama sotsiaalselt tähendusliku käitumise muutmise tehnoloogiaid. Teadusliku ja praktilise distsipliinina on rakenduslik käitumisanalüüs Eesti jaoks uus suund, mis on tõhus töös lastega, et kujundada oskusi ja tegeleda käitumisraskustega.

Sihtgrupid
Programm on mõeldud:
koolieelsete ja kooliharidusasutuste praktiseerivatele õpetajatele
spetsialistidele
õpetaja abidele
tugiisikutele
psühholoogia-, pedagoogika- ja defektoloogiateaduskonna üliõpilastele
 ABA põhitõdede õppimisest huvitatud lapsevanematele.

Rakendusliku käitumisanalüüsi spetsialistide koolituse programm töötati välja käitumisanalüüsi rahvusvahelise organisatsiooni IBAO koolituspakkujatele kinnitatud nõuete alusel ning koosneb 4 moodulist ja hõlmab 320 koolitustundi.

Koolituse formaat: statsionaarne ja statsionaar-/distantsõppena

KOOLITUSE SISU

Õppe kogumaht
4 moodulit
Iga mooduli maht 80 õppetundi/12 nädalat

Õppekeskkond
Õppetegevused viiakse läbi 20-kohalises loenguruumis, lisaks on kasutada mängutuba praktikumi läbiviimiseks. Koolitus toimub reedeti ja laupäeviti kl 9-16, kokku10 õppepäeva auditooriumis

Õppemeetodite kirjeldus
aktiivne kuulamine ja arutelu
küsimused aktiivseks osalemiseks
testi prooviülesanded
praktilised ülesanded
praktiline koolitus
testi vormis eksam

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
loengutes osalemine (90% ajast)
harjutustestide lahendamises osalemine
kahe praktilise ülesande täitmine (tulemus vähemalt 80%)
aktiivne osalemine praktilises koolituses (100% ajast)
lõputesti sooritamine (tulemus vähemalt 80% )

Koolituse läbimist tõendava sertifikaadi saamise tingimused
kõigi 4 mooduli lõpetamise nõuete täitmine
lõpueksami sooritamine (tulemus vähemalt 80%)

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse lõpetanu:
• tunneb käitumisanalüütiku eetikakoodeksit ja järgib seda praktikas
• kirjeldab ja demonstreerib käitumisanalüüsi põhiprintsiipe ja meetodeid
• kirjeldab ja kasutab andmekogumismeetodeid käitumise uurimiseks ja mõõtmiseks
• selgitab sekkumisdisainide olulisust, koostab ja kirjeldab sekkumisdisaine
• kasutab praktikas käitumusliku sekkumise meetodeid
• õpetab oskusi käitumisanalüüsi kontseptsioone ja strateegiaid kasutades
• kirjeldab probleemkäitumist ja viib läbi probleemkäitumise funktsionaalanalüüsi
• analüüsib käitumist ja valib sobivad sekkumisstrateegiad
• kasutab ABA põhikontseptsioonide selgitamiseks ja kirjeldamiseks erialatermineid
• töötab superviisori toel ja teda nõustatakse IBAO väljatöötatud eetikastandardite järgi

Õppematerjalide loend

1. Cooper J.,Heron.T, Heward W. (2018) Applied Behavior Analysis
2. Bailey J., Burchm M., Ethics for Behavior Analysts (Critical Specialties in Treating Autism and
other Behavioral Challenges)
3. Cipani E., Schock K.M. Functional Behavioral Assessment, Diagnosis, and Treatment.
Springer Publishing Company
4. James W. Partington AFLS® — The Assessment of Functional Living Skills. Behavior Analysts
2007-2016
5. James W. Partington ABLLS (2006) – Assessment of basic language and learning skills.
Behavior Analysts 2006-2016

I moodul Põhiprintsiibid (80 õppetundi)

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:
auditoorne töö – 49 tundi
praktiline koolitus – 16 tundi
iseseisev töö – 11 tundi
lõputesti sooritamine – 4 tundi

Õppe sisu:
1. Põhiprintsiibid ja Põhikontseptsioonid
2. Põhimõisted. Käitumine, keskkond, respondentne ja operantne käitumine
3. Tugevduse määratlus, põhiomadused, tugevdusrežiimi ja liigitus
4. Motiveerivad tingimused ja diskrimineerivad stiimulid
5. Stimuli kontroll
6. Käitumisanalüütikute professionaalse tegevuse eetilised standardid
7. Praktiline koolitus. Tugevdustega töötamine. Koostöö loomine. Varased sotsiaalsed ja suhtlusoskused

Praktilised ülesanded:
1. Operantse tingituse nelja praktilise näite koostamine ja analüüs
2. Kahe sotsiaalse rutiini kirjeldus ja demonstreerimine

II moodul, Käitumisega tegelemine (80 õppetundi)

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:
auditoorne töö – 49 tundi
praktiline koolitus- 16 tundi
iseseisev töö- 11 tundi
lõputesti sooritamine – 4 tundi

Õppe sisu:
1. Töö käitumisega
2. Käitumise valimine ja kirjeldamine
3. Käitumise mõõtmine
4. Käitumise funktsionaalne analüüs
5. Käitumise korrektsiooni meetodid
6. Käitumise korrektsiooni programmi koostamine.
7. Praktiline koolitus. Funktsionaalanalüüsi läbiviimine ja andmete kogumine.
Korrektsioonimeetodite valimine ja programmi koostamine

Praktilised ülesanded:
1. Aruande koostamine läbiviidud funktsionaalanalüüsi kohta
2. Käitumise korrektsiooni programmi koostamine

III moodul Oskuste kujundamine (80 õppetundi)

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:
auditoorne töö – 49 tundi
praktiline koolitus – 16 tundi
iseseisev töö- 11 tundi
lõputesti sooritamine – 4 tundi

Õppe sisu:
1. Oskuste kujundamine
2. Verbaalne käitumine
3. Hindamismeetodid
4. Õpetamismeetodid
5. Käitumise üldistamine ja säilitamine
6. Oskuste kujundamise programm
7. Praktiline koolitus. Oskuste hindamine. Programmi eesmärkide valimine ja sõnastamine. Andmekogumismeetodid

Praktilised ülesanded:
1. Aruande koostamine oskuste hindamise kohta
2. Oskuste õpetamise programmi koostamine

IV moodul Uuringu disain. Eetika. (80 õppetundi)

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:
auditoorne töö – 42 tundi
iseseisev töö – 26 tundi
välja töötatud disaini esitlus ja poster – 8 tundi
lõputest – 4 tundi

Õppe sisu:
1. Uuringu disain
2. Käitumise muutuste hindamine ja analüüs
3. Põhilised disainid
4. Õppemeetodid rühmas
5. Eetilised po8himõtted. Professionaalse tegevuse standardid IBAO eetikakoodeksi järgi
6. Käitumise muutmise lisaprogrammid
7. Praktilone koolitus. Disaini väljatöötamine. Sekkumise rakendamine. Tulemuste esitlus

Praktilised ülesanded:
1.- 2. Ajakirja JABA kahe artikli kokkuvõtte koostamine

teised koolitused